..

WordPress Default wp-config.php

Cover Image for WordPress Default wp-config.php
xtechnology_logo
X Technology

İçerik Kategorisi:Web TasarımWordpress

web sitenizin kalbinde bulunan wp-config.php dosyası, WordPress'in çekirdek yapılandırma ayarlarını içeren bir PHP dosyasıdır. Bu dosya, veritabanı bağlantısı, güvenlik anahtarları, dil ayarları ve daha birçok önemli ayarı içerir. WordPress'in çalışma şeklini özelleştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olur.

wp-config.php'nin Görevleri Nelerdir?

 1. Veritabanı Bağlantısı: wp-config.php dosyası, WordPress'in veritabanına nasıl bağlanacağınızı belirtir. Veritabanı, web sitenizin içeriğini ve ayarlarını depolayan bir depodur. Bu bağlantı ayarları, web sitenizin her detayını büyük ölçüde etkiler.
 2. Güvenlik Anahtarları: Güvenlik anahtarları, web sitenizin şifrelenmesini ve güvenliğini artıran rastgele dize değerleridir. Bu anahtarlar, oturum açma işlemleri ve çerezler gibi güvenlik gereksinimlerini karşılamada kritik rol oynar.
 3. Özel Tanımlamalar: WordPress eklentileri ve temaları, wp-config.php dosyasını kullanarak özel tanımlamalar ekleyebilirler. Bu, web sitenizin işlevselliğini genişletmek için çok güçlü bir araçtır.
WordPress Default wp-config.php
php
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the installation.
 * You don't have to use the web site, you can copy this file to "wp-config.php"
 * and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * Database settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://wordpress.org/documentation/article/editing-wp-config-php/
 *
 * @package WordPress
 */

// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'veritabani_adi_buraya_gelecek' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'veritabani_kullanici_adi' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'sifre_buraya' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Database charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );

/** The database collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );

/**#@+
 * Authentication unique keys and salts.
 *
 * Change these to different unique phrases! You can generate these using
 * the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}.
 *
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies.
 * This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define( 'AUTH_KEY',     'önceden oluşturulmuş benzersiz şifrelerinizi buraya koyun' );
define( 'SECURE_AUTH_KEY', 'önceden oluşturulmuş benzersiz şifrelerinizi buraya koyun' );
define( 'LOGGED_IN_KEY',  'önceden oluşturulmuş benzersiz şifrelerinizi buraya koyun' );
define( 'NONCE_KEY',    'önceden oluşturulmuş benzersiz şifrelerinizi buraya koyun' );
define( 'AUTH_SALT',    'önceden oluşturulmuş benzersiz şifrelerinizi buraya koyun' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT', 'önceden oluşturulmuş benzersiz şifrelerinizi buraya koyun' );
define( 'LOGGED_IN_SALT',  'önceden oluşturulmuş benzersiz şifrelerinizi buraya koyun' );
define( 'NONCE_SALT',    'önceden oluşturulmuş benzersiz şifrelerinizi buraya koyun' );

/**#@-*/

/**
 * WordPress database table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = 'wp_';

/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the documentation.
 *
 * @link https://wordpress.org/documentation/article/debugging-in-wordpress/
 */
define( 'WP_DEBUG', false );

/* Add any custom values between this line and the "stop editing" line. *//* That's all, stop editing! Happy publishing. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
	define( 'ABSPATH', __DIR__ . '/' );
}

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once ABSPATH . 'wp-settings.php';
PHP

İçerik Etiketleri:Default AyarlarWeb TasarımWordpress


İlginizi çekebilir.

Cover Image for AI Canavar Mı? Yapay Zeka Tehlikeli Olabilir Mi?

AI Canavar Mı? Yapay Zeka Tehlikeli Olabilir Mi?

Sürekli çalkalanan tartışmaya balıklama dalıyoruz: Yapay zeka tehlikeli olabilir mi? Bu hem ütopik rüyaları hem de distopik kabusları ateşleyen bir soru, ancak hayal gücümüzü çılgına çevirmeden önce kendimizi gerçeklere dayandıralım. İyi, Kötü ve Algoritmik Önyargı: Robot dere beylerinin bilim kurgu kinayesi heyecan verici olsa da, yapay zekanın potansiyel tehlikelerinin gerçekliği genellikle daha incelikli, daha sinsi […]

xtechnology_logo
X Technology
Cover Image for Tarihi Kaynaklarda Hz Musa as Ve Firavun!

Tarihi Kaynaklarda Hz Musa as Ve Firavun!

Evet, Ipuwer Papirüsü gerçekten de oldukça ilginç bir belge. Hollanda Ulusal Müzesi’nde sergilenen bu papirüs, Eski Mısır’a ait bir anıt olup, içerdiği yazıtlar sayesinde birçok tarihi olayı doğruluyor. Cesetlerin korunması ve tarihi olaylar hakkında detaylar içeren bu belge, Kur’an’da anlatılan olayları doğrulayan bir tarihî belge olarak kabul ediliyor. Cesetlerin korunması konusunda da bu belge oldukça dikkat çekici bilgiler içeriyor.

xtechnology_logo
X Technology
kitap
resim
Ahmet İnanç KOCA - Founder and CEO of XTechnology
Ahmet İnanç KOCA
XTechnology Yöneticisi, Yazılım GeliştiriciGeleceği kodlamaktan zevk alan bir yazılımcı

Hatalarımızdan kazanın

Mükemmel bir iş yoktur, sadece çok sayıda denenmiş girişim vardır.

XTechnology`i`nin kurucusu Ahmet İnanç KOCA`ı`dan Yanlız Başına Mücadele Edenler Rehberi”—adlı itaatkar olmak yerine büyük hayaller kurmayı tercih eden idealpereset ama tek başına savaşan girişimciler için bir manifesto olan bu kitabımızdan çok şey öğreneceksiniz.
Daha fazlası burada...

resim